AlfeCentrum

EN
CENTRUM: PIOTR I PAWEŁ:

PON. - SOB. 9:00 - 21:00 NIEDZ. 10:00 - 20:00

PON. - SOB. 9:00 - 22:00 NIEDZ. 10:00 - 21:00

18 -24.01.2018 Najbardziej Afawyjątkowy Konkurs na niezwykłe zaręczyny

11.01.18

18 -24.01.2018 Najbardziej Afawyjątkowy Konkurs na niezwykłe zaręczyny

 

Wyobraź to sobie: zaręczyny w Alfa Centrum zamiast zakupów ...i to Wasze zaręczyny!

Niemożliwe? A jednak. Wygraj alfawyjątkowy konkurs, który startuje już 18 stycznia br., a my zorganizujemy Wam takie zaręczyny na terenie naszego centrum, jakie tylko sobie wymyślisz. Twoja miłość będzie dosłownie w centrum uwagi;) Nagrasz film z romantycznym wyznaniem? A może pragniesz usłyszeć „TAK” na placu zabaw? Stop - żadnych podpowiedzi. Swoje śmiałe i kreatywne pomysły nadsyłajcie do 24 stycznia 2018, do godziny 24:00 na adres mailowy: konkurs@studio2.pl. Szczegółowy regulamin konkursu (koniecznie zapoznajcie się z nim) znajdziecie na alfacentrum.pl oraz na naszym profilu na facebook.com. Trzymamy kciuki za wszystkich zakochanych!

 

REGULAMIN (PDF)

 

REGULAMIN KONKURSU „WYJĄTKOWY KONKURS NA NIEZWYKŁE ZARĘCZYNY”
10-11 lutego 2018 roku
ALFA CENTRUM GDAŃSK

 

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest A. Mateja, M. Marczyk-Muszyńska prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Studio 2 Biuro Promocji, z siedzibą przy ul. Pszczelnej 36 w Krakowie (zwani dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zlecenie ECE Projektmanagement Polska sp. z o.o. zarządzającą CH Alfa Centrum w Gdańsku (zwana dalej „Sponsorem”).

3. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej facebook.com/AlfaCentrumGdansk Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki udziału w konkursie „Wyjątkowy konkurs na niezwykłe zaręczyny”.

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 2 - WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu Konkursu.

3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat.

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

5. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, Sponsora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 5. powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 7. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania Nagrody, na opublikowanie imion, nazwisk na liście zwycięzców Konkursu oraz na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem uczestnika/ów oraz imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na stronie oraz mediach Sponsora: http://alfacentrum.pl/, facebook.com/AlfaCentrumGdansk, na kanale YouTube, itp., na stronie i mediach Organizatora http://studio2.pl, facebook.com/studi2 oraz na łamach patronów medialnych.

 

§ 3 - ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Zadaniem Jury jest wyłonienie minimum 1 pomysłu, a maksymalnie 3 pomysłów na zaręczyny, rozumianego jako wyrażenie przez dwie osoby woli bycia razem w małżeństwie, według prawa polskiego, rozpoczynającego okres narzeczeństwa. O liczbie wybranych pomysłów zadecyduje Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi Zgłoszeniami.

2. Wybrany/e pomysł/y zrealizowany/e będzie/będą na terenie CH ALFA Centrum w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 41c, w dniu 10 lub 11 lutego 2018 roku.

3. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać na adres mailowy : konkurs@studio2.pl

4. Zgłoszenie konkursowe zawiera:

  • autorski pomysł na zaręczyny,
  • dane osobowe ( imię nazwisko, adres mailowy , telefon kontaktowy ) osoby zgłaszającej pomysł do konkursu.

5. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora i Sponsora.:

a. CH ALFA Centrum: Urszula Lipińska
b. CH ALFA Centrum: Katarzyna Maliszewska
c. Studio2: Agnieszka Mateja

6. Komisja nagrodzi minimum jedną osobę, a maksymalnie 3 osoby, których zgłoszenia uzna za najciekawsze (dalej: „Zwycięzca”). Przy wyborze Zwycięzcy brane będą pod uwagę (w szczególności): oryginalność i kreatywność projektów, ale oceniane będą wyłącznie zgłoszenia realne, bezpieczne (w ocenie Organizatora) do realizacji na terenie CH ALFA Centrum Gdańsk i mieszczące się w budżecie nie przekraczającym 4000 złotych.

7. Każdy z Uczestników może wygrać tylko jedną Nagrodę.

8. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie o wyborze zgłoszenia.

9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że istotnym elementem Konkursu jest udział Zwycięzcy w wydarzeniu tzn. realizacji nagród w dniach 10 lub 11 lutego 2018 roku w Centrum Handlowym ALFA Centrum w Gdańsku, a realizacja nagród stanowi jeden z elementów organizowanej w tym dniu imprezy. Zwycięzcy zobowiązani są w terminie 4 dni od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej zawrzeć z Organizatorem umowę dotyczącą uczestnictwa w imprezie, obejmującej ogłoszenie wyników konkursu i realizację nagród w dniach 10-11 lutego 2018 roku w Centrum Handlowym ALFA Centrum w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 41c w Gdańsku, celem udziału w rozstrzygnięciu Konkursu i
odebrania Nagrody.

10. W przypadku niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 9 powyżej oraz osobistego stawiennictwa w dniu ogłoszenia wyników konkursu i realizacji nagród, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji lub numerów telefonu kontaktowego, umożliwiającego zawiadomienie o wyniku Konkursu.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od Organizatora niezależnych, a zwłaszcza nieobecności Zwycięzcy w czasie realizacji nagród lub zdarzeń siły wyższej.

13. W przypadku niemożliwości powiadomienia Zwycięzcy o wygraniu Konkursu do dnia 28.01.2018 roku, lub nie zawarcia przez Zwycięzcę z Organizatorem Umowy, wskazanej w ust. 8 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, o której mowa w pkt. 5, według kryteriów określonych w pkt. 6. Taki Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej telefonicznie. Zapisy ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

14. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody w pieniądzu. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
 

§ 4 - CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 18 stycznia 2018 roku do dnia 24 stycznia 2018 roku do godziny 24:00. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu określonego powyżej, nie biorą udziału w Konkursie.

2. W dniu 25 stycznia 2018 roku Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzców.

3. W dniu 25.01.2018 roku do godziny 18.00 Zwycięzca i Wyróżnieni zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku Konkursu.

4. Terminy zawarcia umowy związanej z uczestnictwem w imprezie oraz realizacji Nagrody Zwycięzcy: od 26.01.2018 roku do 29.01.2018 roku

5. Publiczne ogłoszenie wyniku Konkursu oraz realizacja Nagrody Zwycięzcy odbędzie się w dniu 10 - 11.02.2018 r. w godzinach 13:00 – 18:00 na terenie CH ALFA Gdańsk, ul. Kołobrzeska 41c w lokalizacji pasaż handlowy, poziom 0
 

§ 5 - NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których zgłoszenia nie odpowiadają warunkom przewidzianym w § 3 Regulaminu Konkursu lub przekraczają budżet Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu w szczególności Uczestników, którzy:

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
b. nadeślą zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, naruszające prawa osób trzecich.

3. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.
 

§ 6 – NAGRODA GŁÓWNA

1. Nagrodą Zwycięzcy w konkursie jest realizacja projektu zaręczyn na koszt Organizatora.

2. Nagroda Zwycięzcy będzie realizowana w godzinach 13:00 – 18:00 w dniach 10 lub 11 lutego 2018 na terenie CH Alfa Centrum w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 41c

3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie protokołu odbioru Nagrody przez Zwycięzcę .

4. W skład Nagrody Zwycięzcy nie wchodzi ufundowanie przez Sponsora lub Organizatora pierścionka zaręczynowego.
 

§ 7 - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „Wyjątkowy konkurs na niezwykłe zaręczyny”.

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. Decyduje data stempla pocztowego – data nadania.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, pomimo jej dwukrotnego awizowania, reklamację uznaje się za dostarczoną.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
 

§ 8 - PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że przysługuje mu ogół praw autorskich przygotowanego projektu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631) i udziela niniejszym Organizatorowi nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie, nieodpłatnego niewyłącznego prawa do korzystania, na wszystkich znanych polach eksploatacji w szczególności w zakresie wykorzystywania, utrwalania w pamięci komputera, zmieniania, usuwania, uzupełniania, wykonywania publicznego, wyświetlania publicznego, zwielokrotniania i rozpowszechniania w Internecie.

2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, umieszczane przez niego w Konkursie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Konkursu, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
 

§ 9 - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i nie będą przetwarzane do innych celów.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który dokonuje przetwarzania tych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Zgłoszenia Uczestnika w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego zgłoszenia konkursowego do celów konkursu.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5. Organizator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu Konkursu.
 

§ 10 - INNE POSTANOWIENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny, indywidualne ustawienia, nieprawidłowe działanie serwisów wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub ingerencją Uczestników.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku niewielkiej liczby / niskiego poziomu merytorycznego zgłoszeń lub braku zainteresowania Konkursem.

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

ALFA CENTRUM

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
9:00-21:00

NIEDZIELA
10:00-20:00

  POWRÓT

NEWSLETTER:

ZAPISUJĄC SIĘ DO NASZEGO BIULETYNU,

BĘDZIESZ NA BIEŻĄCO INFORMOWANY

O WSZELKICH NOWOŚCIACH!